BYALAGETS PROTOKOLL

På Byalagets årsmöte i mars 2024 framfördes ett önskemål om att kunna läsa föreningsstyrelsens och övriga Undenäsföreningars protokoll. Här publicerar vi Byalagets protokoll, och hoppas övriga föreningar vill följa efter.

Som extra bonus ligger också årsmötet 2024 och 2023 års verksamhetsberättelse (än så länge) först.

Ca 25 deltagare – lilla salen

Byalagets vice ordförande Lars Sannö öppnade årsmötet och hälsade alla deltagare välkomna och presenterade dagordningen. Dagordningen fastställdes utan ändring.

§ 2

Till mötesordförande valdes Gunnar Lindberg.

§ 3

Till protokollförare valdes Marita Karlsson

§ 4

Årsmötet beslutades vara behörigt utlyst.

§ 5

Till justerare och tillika rösträknare valdes Åke Backlund och Börje Hermansson

§ 6

Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig i utskrift och lästes upp av Marita.

Ekonomisk redovisning fanns tillgänglig men i sammanfattad form. Fråga från Åke om utgift för digitalisering av lilla salen ingår i redovisningen. Kassören Elisabeth har betalat fakturan på 127 000 kr i december 2023 men det är inte tydligt hur den är bokförd. Frågan behöver redas ut med Rune som har bokföringsprogrammet.

Årsmötet ber också att styrelsen reder ut om samma person som hanterar bokföringsprogrammet får vara revisor.

§ 7

Revisionsberättelsen lästes upp av Marita eftersom ingen revisor fanns på plats. Revisorerna tillstyrker att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 8

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 9

Styrelsens förslag till medlemsavgift är oförändrad nivå, 50 kr per person och 100 kr per familj. Tyvärr finns ingen exakt uppgift om dagens medlemsantal.

§ 10

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 50 kr per person och 100 kr per familj.

§ 11

Markus Rajakallio valdes till ordförande i byalaget på ett år enligt valberedningens förslag.

§ 12

Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens följande förslag:

Frida Gunnarsson                      omval                 2 år

Eva Evertsson                              omval                 2 år

Eva Hagejärd                                omval                 2 år

Fem ledamöter kvarstår med ett år kvar:

Marita Karlsson, Lars Sannö, Elisabeth Magnusson, Malin Bring och Isac Svanberg

Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens följande förslag:

Susann Wahlborg                       nyval                  2 år

En suppleant kvarstår med ett år kvar:

Wilma Kjellqvist

§ 13

Festkommitté valdes inte eftersom valberedningen läst stadgarna och noterat att det inte finns någon punkt som gäller festkommitté i föredragningslistan. Valberedningen hade därför inte tagit fram något förslag utan hänvisade till skrivningen ”Olika aktivitetslag utses vid behov av styrelsen”.

§ 14

Till revisorer på ett år omvaldes Rune Vångsén och Leif Broberg med Dan Johansson som suppleant.

§ 15

Hela valberedningen avgick och hade inget förslag till ny valberedning och ville överlåta uppgiften att ta fram valberedning åt styrelsen. Några personer som tillfrågats har avböjt men sagt att det kan finnas möjlighet nästa år. Det är inte bra att lämna posterna vakanta och Åke Backlund erbjöd sig under mötet att ingå i valberedning. Åke Backlund valdes till sammankallande i valberedningen. Vi får tillsammans hjälpas åt att hitta flera personer.

§ 16

Till representanter i Undenäsgårdens ekonomiska förening valdes Markus Rajakallio och Örjan Kjellqvist.

§ 17

Förslag till verksamhet 2024 lästes upp av Marita. Sommarloppis 27 juli och julmarknad 23 november. Två tillfällen med ”Nyfiken på” vår och höst. Fortsätta samarbeta med biblioteket och övriga föreningar i byn.

§ 18

Förslag från styrelsen är att överlåta medel från försäljningen Missionshuset/Byahuset till Undenäs ekonomiska förening att användas till upprustning av Undenäsgården. 817 045 kr finns att överlåta. Åke informerar om hur pengarna kommer att hanteras. Ett separat konto är skapat i Ekonomiska. Bidrag som söks behöver redovisas med kvitto innan bidrag kan betalas ut. Därför behövs en ekonomisk buffert. Nästa ansökan gäller digitalisering av stora salen som bedöms kosta mellan 450 000 kr och 650 000 kr.

§ 19

Årsmötet beslutar att överlåtelse av pengar från försäljningen av Byahuset får ske till Undenäs ekonomiska förening.

§ 20

Inga motioner har inkommit.

§ 21 Övriga frågor

Gunnar tipsade om bastun i källaren på Undenäsgården och att fler gärna kan komma och bada.

Gunnar föreslog att protokoll från årsmöte och styrelsemöten och andra möten där Byalaget deltar tillhandahålles i en pärm i Undenäsgården. Det är bra om verksamheten är transparant och att alla intresserade kan läsa vad som pågår. I pärmen skulle alla föreningar i byn kunna samla sina protokoll.

Det visade sig att en pärm med Byalagets protokoll från 2008-2012 fanns kvar på biblioteket. Den flyttades efter mötet till bokhyllan i stora salen och kan fyllas på med nya protokoll.

Åke informerade om att utvecklingsgruppen nyligen haft möte med Karlsborgs kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, om planerna på utbyggnad av Undenäsgården.  Kommunen anser att en avsiktsförklaring behöver upprättas och ska ta fram ett förslag.

§ 22

Mötet av slutades av Gunnar som noterade att det varit en del diskussioner men att det bara är positiv att frågor tas upp.

I anslutning till årsmötet bjöds deltagarna på räksmörgås, kaffe och kaka.

Verksamhetsberättelse för Undenäsbygdens byalag 2023

Årsmötet hölls torsdag 16 mars i Undenäsgården Efter mötet bjöds på ärtsoppa med tillbehör och härlig folkmusik på fiol och durspel och humoristiska historier av riksspelman Jon Sirén

Styrelsen har bestått av följande personer:

 • Ordförande                                                         Marcus Rajakallio
 • Vice ordförande                                                Lars Sannö
 • Kassör                                                                 Elisabeth Magnusson
 • Sekreterare                                                         Marita Karlsson
 • Ledamot                                                             Frida Gunnarsson
 • Ledamot                                                             Susanne Wahlborg
 • Ledamot                                                             Malin Bring
 • Ledamot                                                             Eva Evertsson
 • Ledamot                                                             Eva Hagejärd
 • Ledamot                                                             Isac Svanberg
 • Suppleant                                                           Wilma Kjellqvist
 • Suppleant                                                           Isabella Danielsson

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten.

Festkommitten har bestått av Elisabeth Magnusson som sammankallande, Johanna Grenholm, Ewa Säilä, Marie Handfast och Malin Holmén.

Undenäsbladet har givits ut i 7 nummer och distribueras via svensk direktreklam. Bladet delas ut till alla boende inom postnummerområde 546 93, 546 94 och delar av 546 95. Bladet sänds dessutom på mail till de registrerade medlemmar som bor utanför området.Bladet finns även att hämta på Lanthandeln i Undenäs.

Byalaget är medlem i Folkets hus och Parker där det finns möjlighet att söka bidrag för aktiviteter som gått med förlust. Bidrag är också beviljat för digitalisering av Undenäsgården.

Aktiviteter under verksamhetsåret:

Hemsidan www.undenas.se finns kvar och är Undenäsföreningarnas gemensamma sida. Här finns information om aktuella aktiviteter, boende och mat mm i området.

Vinterspringet arrangerades av SOK Unden och Byalaget lördag 4 februari. Kyrkrundan kunde springas med tidtagning och efteråt hölls prisutdelning och fika i Undenäsgården.

Allsångskvällar 24 mars och 3 november i Undenäsgården med Per-Anders Skagerstam och Rolf Johansson och en entusiastisk publik som sjöng med och fikade. Byalaget var arrangör.

Vandringsleden Västra Vätternleden besiktigades och märkningen förstärktes på delen mellan Undenäs, Forsvik och Bölskullen av medlemmar ur styrelsen under våren. Resultatet rapporterades till Karlsborgs kommun.

Konceptet Nyfiken på infördes där det fanns möjlighet att prova nya aktiviteter. Fyra olika Nyfiken på arrangerades av Byalaget under året:

 • Aktier onsdag 29 mars där bloggaren Utdelningsjägaren berättade om tips, lärdomar och strategier och hur man kan komma igång som nybörjare. Aktiviteten följdes upp med en studiecirkel i samarbete med Studiefrämjandet.
 • Mindfulness söndag 14 maj där Jessica Hedin från Ängadalens gav en inspirerande föreläsning med goda tips. Dessutom drop- in frukost och tipspromenad i samarbete med ICA Lanthandeln och biblioteket.
 • Zumba 5 oktober med Happylicious dance crew från Tibro. Dryck från Lanthandeln.
 • Yoga 19 oktober med Sara Irenheim från Jordad hälsa.

Författarkvällar 17 april och 7 oktober med boktips ordnades av biblioteket och Byalaget var behjälpliga med servering.

Föreställningen En Frid(a) för själen med Anna Bromé och Anni-Frid Lyngstads musik lördag 29 april. Byalaget deltog med bakning och fikaservering.

Grottebergets utsiktsplats är välbesökt och ny besöksbok är utlagd.

Sommarloppis hölls i och utanför Undenäsgården lördag 29 juli med många försäljare och besökare. Byalaget var arrangör och hembygdsföreningen ansvarade för servering.

Släktforskning pågick under våren med medverkan från Byalaget.

Höstlovspromenad med bokstavsjakt genomfördes i Undenäs by under vecka 44 i samarbete med biblioteket, lanthandeln, Trollting, Hair come again, Wahlborgs fiske och Svenska kyrkan. Bokstäver fanns i fönstren hos byns verksamheter och vinnare drogs bland rätta svar.

Fotokalender 2024 med bilder från bygden togs fram av Byalagets fotogrupp och såldes från december via Lanthandeln.

Styrelsemedlemmar har deltagit vid möten med Karlsborgs kommun, Leader och utvecklingsgrupp Undenäs.

Ekonomi

Särskild rapport har upprättats.

Byalaget har bidragit med 100 000 kr till Hembygdsföreningen för reparation av Stråhlestugan.

§ 1 Mötet öppnades av Markus

§ 2 Närvarande är

Markus, Elisabeth, Eva H, Eva E, Susanne, Malin, Lars, Marita och gäst Helena.

§ 3 Till protokolljusterare valdes Malin

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 5 Avslutade händelser

 • Studiecirkeln om aktier som startade förra våren avslutades med en femte träff i januari. Cirkeln har hållits i samarbete med studiefrämjandet som bekostat lokalen. Eva H har samordnat.

§ 6 Kommande händelser arrangerade av Byalaget

 • Årsmöte torsdag 14 mars kl 18 i Undenäsgården. Lilla salen bokas och räksmörgåsar och dryck beställs från ICA. Bedömning ca 25 deltagare inkl styrelsen utifrån tidigare år. Dagordning behöver tas fram. Förslag till verksamhetsberättelse är upprättad och ska kompletteras. Ekonomisk redovisning ska upprättas. Valberedningar är aktiv och har börjat arbeta med förslag till ny styrelse. På årsmötet ska vi ta upp fråga från styrelsen om överlåtelse av resterande pengar 817 045 kr, från försäljningen av missionshuset/Byahuset till Undenäs ekonomiska förening. Ett avtal är tills vidare skrivet om lån. Lånet får inte användas till driftskostnader. Vi ska på mötet även be om förslag på nya idéer till ”Nyfiken på”.
 • Nyfiken på Frigörande dans, torsdag 29 februari kl 18 i Undenäsgården. Deltagaravgift 30 kr. Malin gör affisch och tar emot anmälningar. Juice köps från ICA.
 • Sommarloppis 27 juli, förslag att ha sista lördagen i juli som stående dag varje år
 • Julmarknad 23 nov, lördagen före 1 advent

Så många så möjligt från festkommittén behöver delta på loppis och julmarknad, det går åt många i serveringen och mottagning mm.

Andra aktörer ordnar:

 • Författarafton 11 mars med föredrag om Grönland ordnas av biblioteket. Byalaget medverkar och festkommitten tillfrågas om att ordna fika.
 • Vårmarknad 11 maj vid Lanthandeln och Trollting. Byalaget deltar med tipspromenad, Elisabeth och Eva H.
 • Vinterspring genomförs inte i Undenäs i år. Marie H ska kolla med SOK Unden om Undenästerrängen till sommaren är aktuell. Inget svar ännu.
 • Byafest ordnas i Undenäsgården 16 mars med syfte att samla in pengar till arbetsgruppen Rädda Närlunda hage. Kvällen är fullbokad vilket är väldigt positivt!
 • Påskpyssel på biblioteket 21 mars.
 • Troligen Nyfiken på – Shared reading i april.
 • Midsommarafton brukar hembygdsföreningen ordna fest på Källebacken. Kan finnas intresse av samarbete och ev hålla festen i Undenäs by. Wilma och Marie ska prata med hembygdsföreningen. Inget svar ännu.

§ 7 Övriga frågor

 • Undenäsgården är i behov av underhåll, bl a dränering runt huset. Arkivet i källaren riskerar fuktskador. Hörslingan i stora salen fungerar inte så bra och behöver bytas ut.
 • Örjan och Åke är ordinarie ledamöter från Byalaget i Undenäs ekonomiska förening och Markus är suppleant. Önskemål att vi får ta del av info från föreningen några gånger om året.

§ 8 Undenäsbladet

Nästa blad ges ut helgen 23-25 februari. Texter sänds till Eva H omgående! Eva sänder färdigt textförslag till Susanne onsdag 14 feb. Susanne justerar layout och sänder vidare till direktreklam fredag 16 feb.

§ 9 Nästa möte

 • Årsmötet 14 mars kl 18 i Undenäsgården
 • Styrelsemöte och konstituerande möte måndag 18 mars i Undenäsgården kl 18.45 Isak ordnar fika.

§ 10 Mötet avslutades av Markus

§ 1 Mötet öppnades av Markus. Fika och firande av Eva E som fyllt jämna år.
§ 2 Närvarande är
Markus, Eva E, Eva H, Frida, Isak, Susanne, Lars, Marita och gäst Helena.
§ 3 Till protokolljusterare valdes Lars
§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes
§ 5 Avslutade händelser
Nyfiken på: Yoga 19 oktober med Sara Ihreheim hade 16 deltagare.
Ordjakten på höstlovet fick in 16 svar. 8 vinnare kommer att dras och vinster är skänkta av Wahlborgs fiske & fritid, ICA Lanthandeln, Hair come again, Trollting och Biblioteket.
Allsången 3 nov med Per-Anders Skagerstam och Rolf Johansson hade 37 anmälda.
Allsångshäftet var kompletterat med en extrasida och vi sjöng och fikade med
köttbullemackor, äppelkaka och godis. Musiker 6000 kr, hyra av Indenäsgården 1250 kr och inköp ca 1000 kr kunde tyvärr inte vägas upp av entrén 150 kr per person utan kvällen gick med förlust.
§ 6 Kommande händelser arrangerade av Byalaget
Inget bokat men idéer finns till nästa år om Nyfiken på Shared reading och Esperanto. Helena planerar författarafton med föredrag om Antarktis.
Erbjudande om Nick Borgen sommarturné, kostnad 15 000 kr + resa och boende. Vi avvaktar med det.
Andra aktörer ordnar:
Julslingan 25 nov – Lanthandeln, Trollting, Beateberg, Grimserud m fl
Julpyssel biblioteket 14 dec

§ 7 Övriga frågor
Röjning av elljusspåret och översyn av belysningen behöver göras och förslag är gemensam röjningsdag nästa år.
Markus och Malin tog hand om Leader ansökningshandlingar för digitalisering av
Undenäsgården från Åke på förra mötet. Malin kunde inte delta idag men har sänt mail om att ansökan är omfattande och att två offerter behövs. Det kan behövas en grupp som gör ansökan. Markus ska gå igenom med Åke. Frågan om vem som kommer att ansvara för driften togs upp.
Frida berättar om arbetsgruppen Rädda Närlunda hage som hade startmöte 6 nov. 15-tal personer deltog varav flera nya som inte varit på festplatsen. Därför planeras nästa möte 26 nov på plats i Närlunda. Önskemål att få med info i nästa Blad.
Kommunens dialogmöte 26 oktober var välbesökt. Info om bl a översiktsplanen och Örjan berättade om planerna på ombyggnad av Undenäsgården. Dialogstationer fanns där besökarna kunde prata med tjänstemännen. Markus informerar att kommunen var nöjd med kvällen och inkomna synpunkter.

§ 8 Undenäsbladet

Sista Bladet för i år ges ut 24 nov och deadline för texter till Eva H är 12 nov.
Innehåll:
Ordjakten, rätt svar och vinnare
Närlunda hage arbetsgrupp
Biblioteket julpyssel och öppetider i julhelgerna
Julslingan
Nyfiken på – tipsa oss
Gol Jul och Gott nytt år från Byalaget
Nästa möte och tid för material till nästa Blad

§ 9 Nästa möte fredag 12 januari 2024 med möte kl 18 på Biblioteket i Karlsborg och därefter kick off
2024 med middag på Kanalkrogen
§ 10 Mötet avslutades av Markus

§ 1 Mötet öppnades av Markus.

§ 2 Närvarande är

Markus, Marita, Malin, Eva H, Wilma, Elisabeth, Isac och Frida.

Gäster är Helena från biblioteket, Åke från Undenäsgårdens arbetsgrupp och Sara Ihreheim från Leader utvecklingsgrupp.

§ 3 Till protokolljusterare valdes Malin

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 5 Avslutade händelser

Inget nytt sedan förra mötet

§ 6 Kommande händelser

 • Nyfiken på – Dans, zumba, torsdag 5 okt kl 19 – anmälan till Helena.
 • Författarkväll och boktips mån 9 okt med huvudansvar Helena/biblioteket.
 • Nyfiken på – Yoga med Sara I, torsdag 19 okt kl 18.
 • Bokstavjakt på höstlovet, 30 okt till 5 nov – Marita och Helena
 • Allsångskväll fredag 3 nov med samma musiker som sist, Malin och Marita.

Malin gör en samlingsaffisch för alla dessa aktiviteter

Förhandsinfo från Wilma att hästtävling med start i Undenäs planeras tillsammans med Närkes distansrittförening sön 5 nov om tillstånd ges från markägare.

Julslingan blir 25 nov. Byalaget har ingen egen aktivitet och deltar inte i år. Men bl a biblioteket och Lanthandeln deltar.

§ 7 Övriga frågor

 • Gamla gästboken från utsiktsplatsen är hämtad av Marita. Många fina hälsningar från nära och långväga besökare. Vore roligt att uppmärksamma på något sätt, t ex att publicera citat i bladet när det finns plats.
 • Röjning av elljusspåret är bokat av Markus och görs inom kort.
 • Åke berättar om Undenäsgårdens arbetsgrupp. Arkitekt från Karlsborg är anlitad och har tagit fram ett förslag på ombyggnad. Nästa önskvärda steg är presentation för kommunens ledningsgrupp. Malin föreslår att media (SLA) tipsas. Bedömd kostnad för ombyggnaden är ca 16 Mkr + oförutsett. Leaderstöd är beviljat med 40 tkr för projektering. Krånglig ekonomisk hantering av fakturor som behöver vara betalda och undertecknade av Byalaget innan bidrag betalas ut. Åke föreslår att pengarna från försäljningen av Byahuset (ca 850 tkr) förs över till Undenäs ekonomiska som nu har ändrat sina stadgar så att de kan hantera Leader-bidrag. Styrelsen är positiv till att det undersöks hur överföring kan göras bokföringsmässigt korrekt.
 • Arbetsgruppen har även fått beviljat 100 000 kr till digitalisering av Undenäsgården men det måste utföras i år.
 • Sara berättar att Leader utvecklingsgrupp har fortsatt att träffas. Bl a planeras en byavandring med kommunen för att visa området.
 • Sara erbjuder sig att förbättra hemsidan Undenas.se och koppla den till fb-konto och hashtag. Det tar vi tacksamt emot och Malin gör Sara till admin på hemsidan.
 • Förfrågan från Wilma hur Byalaget ställer sig till lägre hyra för Undenäsgården för aktiviteter riktade mot barn och ungdom. Det är vi positiva till men hyran beslutas av Undenäs ekonomiska.

§ 8 Undenäsbladet

Nästa Blad ges ut 23 sept och manus är sänt till tryck.

§ 9 Nästa möte tisdag 10 okt kl 18.45. Fika ordnas av Malin

§ 10 Mötet avslutades av Markus