Styrelsemöte 2023-09-14

§ 2 Närvarande är

Markus, Marita, Malin, Eva H, Wilma, Elisabeth, Isac och Frida.

Gäster är Helena från biblioteket, Åke från Undenäsgårdens arbetsgrupp och Sara Ihreheim från Leader utvecklingsgrupp.

§ 3 Till protokolljusterare valdes Malin

§ 4 Föregående mötesprotokoll godkändes

§ 5 Avslutade händelser

Inget nytt sedan förra mötet

§ 6 Kommande händelser

 • Nyfiken på – Dans, zumba, torsdag 5 okt kl 19 – anmälan till Helena.
 • Författarkväll och boktips mån 9 okt med huvudansvar Helena/biblioteket.
 • Nyfiken på – Yoga med Sara I, torsdag 19 okt kl 18.
 • Bokstavjakt på höstlovet, 30 okt till 5 nov – Marita och Helena
 • Allsångskväll fredag 3 nov med samma musiker som sist, Malin och Marita.

Malin gör en samlingsaffisch för alla dessa aktiviteter

Förhandsinfo från Wilma att hästtävling med start i Undenäs planeras tillsammans med Närkes distansrittförening sön 5 nov om tillstånd ges från markägare.

Julslingan blir 25 nov. Byalaget har ingen egen aktivitet och deltar inte i år. Men bl a biblioteket och Lanthandeln deltar.

§ 7 Övriga frågor

 • Gamla gästboken från utsiktsplatsen är hämtad av Marita. Många fina hälsningar från nära och långväga besökare. Vore roligt att uppmärksamma på något sätt, t ex att publicera citat i bladet när det finns plats.
 • Röjning av elljusspåret är bokat av Markus och görs inom kort.
 • Åke berättar om Undenäsgårdens arbetsgrupp. Arkitekt från Karlsborg är anlitad och har tagit fram ett förslag på ombyggnad. Nästa önskvärda steg är presentation för kommunens ledningsgrupp. Malin föreslår att media (SLA) tipsas. Bedömd kostnad för ombyggnaden är ca 16 Mkr + oförutsett. Leaderstöd är beviljat med 40 tkr för projektering. Krånglig ekonomisk hantering av fakturor som behöver vara betalda och undertecknade av Byalaget innan bidrag betalas ut. Åke föreslår att pengarna från försäljningen av Byahuset (ca 850 tkr) förs över till Undenäs ekonomiska som nu har ändrat sina stadgar så att de kan hantera Leader-bidrag. Styrelsen är positiv till att det undersöks hur överföring kan göras bokföringsmässigt korrekt.
 • Arbetsgruppen har även fått beviljat 100 000 kr till digitalisering av Undenäsgården men det måste utföras i år.
 • Sara berättar att Leader utvecklingsgrupp har fortsatt att träffas. Bl a planeras en byavandring med kommunen för att visa området.
 • Sara erbjuder sig att förbättra hemsidan Undenas.se och koppla den till fb-konto och hashtag. Det tar vi tacksamt emot och Malin gör Sara till admin på hemsidan.
 • Förfrågan från Wilma hur Byalaget ställer sig till lägre hyra för Undenäsgården för aktiviteter riktade mot barn och ungdom. Det är vi positiva till men hyran beslutas av Undenäs ekonomiska.

§ 8 Undenäsbladet

Nästa Blad ges ut 23 sept och manus är sänt till tryck.

§ 9 Nästa möte tisdag 10 okt kl 18.45. Fika ordnas av Malin

§ 10 Mötet avslutades av Markus