Årsmöte Undenäsbygdens byalag 14 mars 2024 i Undenäsgården

Ca 25 deltagare – lilla salen

Byalagets vice ordförande Lars Sannö öppnade årsmötet och hälsade alla deltagare välkomna och presenterade dagordningen. Dagordningen fastställdes utan ändring.

§ 2

Till mötesordförande valdes Gunnar Lindberg.

§ 3

Till protokollförare valdes Marita Karlsson

§ 4

Årsmötet beslutades vara behörigt utlyst.

§ 5

Till justerare och tillika rösträknare valdes Åke Backlund och Börje Hermansson

§ 6

Verksamhetsberättelsen fanns tillgänglig i utskrift och lästes upp av Marita.

Ekonomisk redovisning fanns tillgänglig men i sammanfattad form. Fråga från Åke om utgift för digitalisering av lilla salen ingår i redovisningen. Kassören Elisabeth har betalat fakturan på 127 000 kr i december 2023 men det är inte tydligt hur den är bokförd. Frågan behöver redas ut med Rune som har bokföringsprogrammet.

Årsmötet ber också att styrelsen reder ut om samma person som hanterar bokföringsprogrammet får vara revisor.

§ 7

Revisionsberättelsen lästes upp av Marita eftersom ingen revisor fanns på plats. Revisorerna tillstyrker att styrelsen ges ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

§ 8

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

§ 9

Styrelsens förslag till medlemsavgift är oförändrad nivå, 50 kr per person och 100 kr per familj. Tyvärr finns ingen exakt uppgift om dagens medlemsantal.

§ 10

Årsmötet beslutade att fastställa medlemsavgiften till 50 kr per person och 100 kr per familj.

§ 11

Markus Rajakallio valdes till ordförande i byalaget på ett år enligt valberedningens förslag.

§ 12

Styrelseledamöter valdes enligt valberedningens följande förslag:

Frida Gunnarsson                      omval                 2 år

Eva Evertsson                              omval                 2 år

Eva Hagejärd                                omval                 2 år

Fem ledamöter kvarstår med ett år kvar:

Marita Karlsson, Lars Sannö, Elisabeth Magnusson, Malin Bring och Isac Svanberg

Styrelsesuppleanter valdes enligt valberedningens följande förslag:

Susann Wahlborg                       nyval                  2 år

En suppleant kvarstår med ett år kvar:

Wilma Kjellqvist

§ 13

Festkommitté valdes inte eftersom valberedningen läst stadgarna och noterat att det inte finns någon punkt som gäller festkommitté i föredragningslistan. Valberedningen hade därför inte tagit fram något förslag utan hänvisade till skrivningen ”Olika aktivitetslag utses vid behov av styrelsen”.

§ 14

Till revisorer på ett år omvaldes Rune Vångsén och Leif Broberg med Dan Johansson som suppleant.

§ 15

Hela valberedningen avgick och hade inget förslag till ny valberedning och ville överlåta uppgiften att ta fram valberedning åt styrelsen. Några personer som tillfrågats har avböjt men sagt att det kan finnas möjlighet nästa år. Det är inte bra att lämna posterna vakanta och Åke Backlund erbjöd sig under mötet att ingå i valberedning. Åke Backlund valdes till sammankallande i valberedningen. Vi får tillsammans hjälpas åt att hitta flera personer.

§ 16

Till representanter i Undenäsgårdens ekonomiska förening valdes Markus Rajakallio och Örjan Kjellqvist.

§ 17

Förslag till verksamhet 2024 lästes upp av Marita. Sommarloppis 27 juli och julmarknad 23 november. Två tillfällen med ”Nyfiken på” vår och höst. Fortsätta samarbeta med biblioteket och övriga föreningar i byn.

§ 18

Förslag från styrelsen är att överlåta medel från försäljningen Missionshuset/Byahuset till Undenäs ekonomiska förening att användas till upprustning av Undenäsgården. 817 045 kr finns att överlåta. Åke informerar om hur pengarna kommer att hanteras. Ett separat konto är skapat i Ekonomiska. Bidrag som söks behöver redovisas med kvitto innan bidrag kan betalas ut. Därför behövs en ekonomisk buffert. Nästa ansökan gäller digitalisering av stora salen som bedöms kosta mellan 450 000 kr och 650 000 kr.

§ 19

Årsmötet beslutar att överlåtelse av pengar från försäljningen av Byahuset får ske till Undenäs ekonomiska förening.

§ 20

Inga motioner har inkommit.

§ 21 Övriga frågor

Gunnar tipsade om bastun i källaren på Undenäsgården och att fler gärna kan komma och bada.

Gunnar föreslog att protokoll från årsmöte och styrelsemöten och andra möten där Byalaget deltar tillhandahålles i en pärm i Undenäsgården. Det är bra om verksamheten är transparant och att alla intresserade kan läsa vad som pågår. I pärmen skulle alla föreningar i byn kunna samla sina protokoll.

Det visade sig att en pärm med Byalagets protokoll från 2008-2012 fanns kvar på biblioteket. Den flyttades efter mötet till bokhyllan i stora salen och kan fyllas på med nya protokoll.

Åke informerade om att utvecklingsgruppen nyligen haft möte med Karlsborgs kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, om planerna på utbyggnad av Undenäsgården.  Kommunen anser att en avsiktsförklaring behöver upprättas och ska ta fram ett förslag.

§ 22

Mötet av slutades av Gunnar som noterade att det varit en del diskussioner men att det bara är positiv att frågor tas upp.