Styrelsemöte 2024-04-15

§ 1 Mötet öppnades av Markus.
§ 2 Närvarande från styrelsen är Markus, Marita, Eva H, Eva E, Isac, Elisabeth, Malin och Frida samt
Johanna från festkommittén och gäst Helena från biblioteket.
§ 3 Till protokolljusterare valdes Eva E

§ 4 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från mars godkändes och skrevs under
Malin lägger ut alla protokoll och Bladet på websidan. Markus kopierar protokollen och sätter in
pärmen i bokhyllan i stora salen.

§ 5 Byalagets interna arbete
Festkommitté 2024 valdes inte på årsmötet. Elisabeth frågar förra årets festkommitté om de kan
vara kvar. Markus har frågat två nya personer och Frida Rajakallio är positiv och Frida Davidsson har
svarat eventuellt. Diskussion på mötet om vilken uppgift festkommittén har. Det är inte i första hand
att föreslå nya aktiviteter utan vara behjälplig med planering och servering på bokade arrangemang.
Förslag att byta namn till caféfixarna. En messenger-grupp kan skapas för festkommittén.
Malin har undersökt frågan från årsmötet om den som upprättar bokslutet även kan vara revisor.
Tillfälligt har det varit så då Sanna inte hade tid för bokföring, men grundtanken är att det ska vara
olika personer. Ev kan Sanna hjälpa till senare. Byalaget borde ha ett eget bokföringsprogram och
Elisabeth har börjat undersöka alternativ.
Vi har ca 214 000 kr på banken efter att pengarna från Byahuset överförts till ekonomiska. Dessutom
har kassören en handkassa på ca 8700 kr.
Elisabeth har kontrollerat medlemsantalet och hittills i år är det 44 inbetalningar varav de flesta är
100 kr för familj. En QR kod tas fram till Bladet för enklare betalning.
§ 6 Hemsidan
Hemsidan Undenas.se är en samlingssida för alla föreningar i Undenäs. Det är dock bara Byalaget
som regelbundet lägger ut information. Malin har nu uppdaterat sidan med aktuella styrelser i alla
föreningar.
§ 7 Avslutande händelser
Helena berättade om ”Nyfiken på” Esperanto 8 april i Undenäsgården med Stella Lindblom.
Det var en intressant kväll men hade få deltagare.
Malin och Eva H var på Leader aktiviteten ”Boosta din bygdeutveckling” 21 mars. Information
gavs om bygdeföretag, ett slags privat samhällsservice och om Leader-stöd stöd som kan
sökas till projekt. Anläggningen var mycket fin och maten fantastisk men konceptet bedöms
inte passa för Byalaget.

§ 11 Kommande händelser
Information om familjejuridik med Maria Rolenberg i Undenäsgården 18 april samordnas av
Eva H. Fri entre.
Vårmarknad 11 maj, Byalaget deltar med tipspromenad – Elisabeth och Eva H.
Sommarloppis lördag 27 juli. Tid 10 – 14 och samma priser på platser ute och inne som
tidigare. De som tar emot försäljarna behöver vara på plats senast kl 8. Lars Broberg har
frågat om Undenäsgårdens ekonomiska får ta hand om serveringen. Det går bra och då får de
också ta hyran för lilla salen. Isac meddelar Lars detta. Arbetsschemat gicks igenom och i
stort sett alla arbetsuppgifter är fördelade på personer. Eva H sammanställde och har mailat
ut till alla. Det som är oklart är marknadsskyltar, om det behövs eller inte. Parkering för
kunderna diskuterades men vi styr inte upp det, befintliga parkeringar får användas fritt.
Julmarknad 23 november.
§ 12 Övriga frågor
Markus rapporterade från Undenäs ekonomiska och protokoll därifrån delges inte p g a att
det finns uppgifter om hyresgäster mm. Ekonomiska föreslår gemensam träff mellan
föreningarna två gånger per år och kallar till ett första möte.
Arbetskväll på elljusspåret planeras 23 april av Örjan. Hjälp behövs bl a av personer som har
motorsågskörkort. Det är mycket arbete med röjning och upprustning av belysningen. Pris
skulle kunna tas in på arbetet från entreprenör.
Inventering av Västra vätternleden tas upp på nästa möte. Hänger ihop med elljusspåret.
Elisabet berättar att släktforskningen troligen startar igen till hösten.
Johanna och Frida anser att lekplatsen i Undenäs inte är anpassad för mindre barn,
klätterställningar är för svåra t ex. Önskemål om att den utökas med t ex en enkel
aktivitetsbana och litet lekhus. Synpunkterna skrivs ner och sänds till kommunen.
Johanna, Matilda och Helena planerar familjedag i augusti med aktiviteter för barn. Fråga om
någon förening kan stötta, t ex med hyra av Undenäsgården.
Frida berättar att festen som ordnades av gruppen ”bevara Närlunda hage” gick med ett bra
överskott. Gruppen ska nu röja i Hagen inför sommaren och planerar en ny fest i augusti.
Byalaget var tidigare medlem i organisationen ”Hela Sverige ska leva” och vi utsågs till årets
förening. Malin betalar in medlemsavgiften igen och tipsar om att lokal bygdepeng kan
sökas. Borde kunna passa för t ex familjedagen.

§ 13 Bladet
Texter sändes till Eva H som sammanställer och sänder till Susanne som redigerar formatet och
sänder vidare till tryckning och utdelning.
Innehåll:
Medlemsavgift 2024 och smidigare betalning med QR kod – Elisabeth
Vårmarknad – samma som sist
Sommarloppis med tid, priser, anmälan på mail och platskarta på websidan – Eva H
Elljusspåret behöver rustas upp och arbetskraft söks, gärna med motorsågskort – Markus
Gruppen bevara Närlunda hage planerar ny fest i augusti – Frida
Familjedag med barnaktiviteter planeras i augusti – Johanna

Deadline för texter: 22 april

§ 14 Nästa möte
Måndag 13 maj kl 18.45 och Isac ordnar fika
Fika första kvarten så att alla hinner komma

§ 15 Mötet avslutades av Markus