Torpinventering

Lommastugan

Lomma Stugan

Bakgrund
I slutet av sjuttiotalet gjorde Undenäs Hembygdsförening en torpinventering. Den blev dock inte helt klar. Då uppsatta skyltar har nu till stor del gått sönder. Under hösten 2001 beslutade styrelsen att ordna ett möte för alla som var intresserade av att delta i en torpinventering. Till mötet kom nio intresserade personer, som enades om att fortsätta den påbörjade inventeringen. Hembygdsföreningen har varit ansvarig för inventeringen och samordnat arbetet.   Många intresserade har på olika sätt medverkat i inventeringen med underlag, fältbesök, sammanställning etc. Syftet med inventeringen har varit att lokalisera och dokumentera försvunna och kvarvarande torp och backstugor samt att ta fram uppgifter om personerna och levnadsförhållandena där. Med hänsyn till att egentliga torp inte har funnits i hela socknen har inventeringen utökats till att omfatta även smågårdar i skogsbygderna.   Smågårdarna, torpen och backstugorna utgör en väsentlig del av bygdens historia. Många människor har sina rötter där. Torpinventeringen är ett bra hjälpmedel för att hitta information om förfäderna och deras levnadsförhållanden. Dessutom utgör inventeringen ett värdefullt underlag för hänsyn vid byggande och olika åtgärder i jord- och skogsbruk. Vårdade miljöer och lämningar efter smågårdar, torp och backstugor bidrar också till rikare upplevelser knutna till bygdens landskap och historia. Vissa kan till och med vara intressanta besöksmål för en bredare allmänhet.

Karl Spaak o Alice Lindkvist

Karl Spaak o Alice Lindkvist

Genomförande
Som förberedelse för inventeringen gjordes en förteckning över rotar, hemman och torp etc med utgångspunkt från husförhörslängderna på 1860-talet. Dåvarande roteindelning i 17 rotar har använts i inventeringen. De är Bocksjö, Forsvik, Fräckestad, Gammelrud, Granvik, Hanebäck, Hulta, Igelstad, Närlunda, Prästgårds, Sannum, Selsendi, Skaga, Svanhult, Svanvik, Sättra och Åhna. Den ursprungliga förteckningen av torp etc har förändrats under inventeringens gång, nya har tillkommit och andra har inte återfunnits. Inventeringen  har omfattat besök i fält med fotografering, GPS-mätning och annan dokumentation, studier i gamla källor (kyrkböcker, kartor m m), samtal med äldre personer, insamling av foton och annat underlag samt sammanställning av uppgifterna i en databas. Personer med minnen av platserna och människorna har utgjort en ovärderlig tillgång.

Alice Lindkvist,Stig Andersson,Nisse Johansson

Alice Lindkvist,Stig Andersson,Nisse Johansson

Fältarbetet och sammanställningen av uppgifterna har tagit längst tid i anspråk. Inventeringen har delvis skett rotevis av grupper bestående av personer med god lokalkännedom. Arbetet i grupp har bidragit till en trevlig samvaro och givande, livfulla berättelser om livet i bygden i gångna tider. Under inventeringssäsongerna har intresserade personer träffats på gemensamma möten ca en gång per månad för genomgång av arbetsläge och underlag samt planering av den fortsatta inventeringen.

Innehåll
Sören Holmgren (†) och Rune Johansson sammanställde uppgifterna. I övrigt deltog följande personer särskilt aktivt i inventeringen: Alice Lindkvist, Bengt Gustafsson(†), Britta Klippås, Christina Eklund, Doris Andersson(†), Gunnar Klippås (†), Gösta Yngve(†), Ingemar Wikenros, Karl Spaak, Kenth Larsson, Lars-Erik Johansson(†), Nisse Johansson, Ruth Gustafsson,  Stig Andersson(†), Sture Westman, Torsten Alfredsson (†) och Åke Andersson. Leif Johansson och Sven Jonsson (†) har i första hand hållit i mötena. Många andra har deltagit mer tillfälligt eller har bidragit med underlag, berättelser, gamla foton etc.
Uppsättning av skyltar på de olika platserna är färdig, och den systematiska torpinventeringen är nu avslutad.
Undenäs Hembygdsförening tar gärna emot kompletteringar och synpunkter på torpinventeringen inför en eventuell revidering. Av intresse är också gamla foton, nedteckningar och berättelser, som kan öka kunskapen om bebyggelsen, människorna och livet i bygden i gångna tider.

För att göra inventeringen tillgänglig har all information om innehåll, plats-, person-, och rote-register lagts på en CD-skiva som kan läsas med webläsare.Priset på CD-skivan är 200 kr. Skivan kan beställas genom kontakt med Rune Johansson. Han kan nås via svanhult@gmail.com eller tel 0501-15682.

Rune Johansson undersöker möjligheten att göra ovan information tillgänglig direkt på nätet via denna hemsida.