FÖRENINGEN

dsc00691Styrelse för 2019
ordf vakant
Gunilla Karlsson vice ordf
Gunilla Karlsson sekr
Gunnar Lindberg vice sekr
Rune Wångsén, kassör
Övriga Styrelseledamöter

Folke Gustafsson
Hans Hermansson
Sven Johansson
Ingegerd Johansson
Margareta Nilsson

Styrelseersättare
Roger Hammarström
KentHellgren
IngaEriksson


Bli medlem
Om du vill bli medlem kan du betala in årsavgiften 100 kr på föreningens Bankgiro: 524-6301. Var vänlig och skriv ditt namn och adress på talongen.
Kontakt:
Rune Wångsén
0505-20393

Evenemang
På Källebacken firas traditionell valbergsmässoafton, gökotta på Kristi Himmelfärdsdag (medv kyrkokören), midsommarafton. Sommarteater ej beslutat för 2019. 

Historia
Undenäs hembygdsförening bildades 1939.
Beslut om bildande av hembygdsföreningen fattades i samband med en hembygdsfest lördagen 15/4 och en av initiativatagarna var dåvarande kyrkoherden Arthur Tegborg .

Första styrelse
Ordf              Arthur Tegborg                 Undenäs
Vice ordf       Ferdinand Karlsson          Sätra
Sekr              Rickard Skagfors             Skagen
Kassör          Eric Thorsell                     Tolsjöhult
Ledamot       Margit Undeby                  Överby
Ledamot       Daga Winborg                   Åhna

(Utdrag ur stadgar från 1946)
”Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygdsvården, sprida kännedom om bygdens historia, verka för tillvaratagande och bevarandet av de värden i form av fornlämningar, naturminnesmärken och kulturföremål, som äro ägnade att belysa bygdens folkliv och odlingshistoria.
Sitt syfte vill föreningen främja genom att förvärva som gåva, deposition eller köp av fast och lös egendom, husgeråd, redskap, handlingar, fotografier, litteratur m.m. som kunna åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjor inom bygden, genom att anordna fester, möten, studieverksamhet, exkursioner, föredrag m.m. där hembygdsforskning och hembygdskunskap livas och göras fruktbärande för samtid och eftervärd”.

Byggnader

dsc00693Undenäs Hembygdsförening fövaltar/äger flera byggnader. Dessa ligger på tre olika platser i Undenäs kyrkby.
Källebacken var tidigare ett torp under Komministergården i Vång. Torpet har behållit sin ursprungliga karaktär och består utöver torpstuga och ladugård av vedbod, källare och linbastu. Till torpet har flyttats en visthusbod från gården Spåndalen och en ängslada från gården Tellåsen.
Museet är en stor logbyggnad, flyttad till hembygdsgården från Älgarås, vari föreningens samlingar av föremål förvaras. Bland samlingarna märks en tändkulemotor av märket Fenix som tillverkats på Forsviks Bruk. Museet är öppet i samband med sommarteatern och i övrigt på begäran.

Museet

Strålestugan som ligger i byn Fräckestad är en torvtäkt byggnad i ett och ett halv plan. Väggarna är täckta med tunna spån. Stugan har fått sitt namn efter Frans Oskar Stråle af Sjöared som avled där 1933. Han var i rakt nedstigande led ättling till Gustav Vasa. I Strålestugan förvarar Hembygdsföreningen cirka 500 föremål.

Slutligen äger föreningen Vångboden, en äldre, timrad byggnad, som ligger i Klockarebolets trädgård.