Styrelsemöte 2024-03-18

§ 1 Mötet öppnades av Markus.
§ 2 Närvarande är Markus, Marita, Eva H, Eva E, Lars, Elisabeth, Malin, Frida och Wilma.
§ 3 Till protokolljusterare valdes Malin Bring
§ 4 Föregående mötesprotokoll
Styrelseprotokoll från februari godkändes och skrevs under
§ 5 Styrelsens sammansättning 2024:
Ordförande Markus Rajakallio
Vice ordförande Lars Sannö
Kassör Elisabeth Magnusson
Sekreterare Marita Karlsson
Ledamöter: Eva Hagejärd, Eva Evertsson, Malin Bring, Isac Svanberg och Frida Gunnarsson
Suppleanter: Wilma Kjellqvist och Susanne Wahlborg
§ 6 Byalagets firmatecknare
Beslutades att ordförande och kassör är byalagets firmatecknare och tecknar var för sig
§ 7 Årsmöte
Årsmöte hölls 2024-03-14 och protokoll är upprättat och ska justeras
På årsmötet fick styrelsen önskemål att publicera protokoll och Malin har redan lagt upp de senaste
på hemsidan. Det finns även en pärm i bokhyllan i Undenäsgården, stora salen, där protokoll kan
samlas. Gunnar som lade förslaget önskade dessutom att alla föreningar i byn samlar sina protokoll i
samma pärm så att verksamheten är transparant och lätt tillgängliga för alla.
Styrelsen fick även i uppgift att undersöka om den person som lägger in ekonomiredovisningen i
bokföringsprogrammet också kan vara revisor.
Hela valberedningen avgick och hade inget förslag på ny. Åke Backlund ställde upp under mötet som
ny ledamot. Det behövs dock ytterligare någon eller några personer.
§ 8 Festkommitté
Festkommitté valdes inte på årsmötet eftersom valberedningen noterat att det inte finns i stadgarna.
Styrelsen kan utse festkommitté. Elisabeth vill inte längre vara sammankallande. Vi kan fråga
nuvarande kommitté om de kan kvarstå. Förslag från Wilma att även fråga Frida Rajakallio och Frida
Davidsson som gjorde en mycket bra insats i Byafesten, Rädda Närlunda hage. Markus frågar dem.
Förslag att vi skapar en messenger-grupp för kommittén. Då kan vi ha som rutin att sända info direkt
från styrelsemöten om aktiviteter där festkommittén behövs.
§ 9 Hemsidan
Hemsidan Undenas.se är en samlingssida för alla föreningar i Undenäs. Det är dock bara Byalaget
som regelbundet lägger ut information. Övriga föreningar har tyvärr inaktuella uppgifter om t ex
styrelse. Malin kontaktar dem och frågar om de vill vara kvar på sidan.§ 10 Avslutande händelser
Malin berättade om ”Nyfiken på” Frigörande dans 29 februari som var bra genomfört av Maria
Ekenstierna och uppskattat av deltagarna.
§ 11 Kommande händelser
Eva H och Malin är anmälda på Leader aktiviteten ”Boosta din bygdeutveckling” 21 mars.
Reseersättning önskas.
Eva H har fått förslag från jurist Maria Rolenberg om information om familjejuridik. Det låter
intressant och vi föreslår 16 eller 18 april. Byalaget kan bjuda på frukt. Fri entré och ingen
anmälan behövs. När dagen är bokad kan Frida lägga ut info på facebook.
Vårmarknad 11 maj, Byalaget deltar med tipspromenad – Elisabeth och Eva H.
Sommarloppis 27 juli, Lars Broberg har frågat om Undenäsgårdens ekonomiska får ta hand
om serveringen. Det går bra och då får de också ta hyran för lilla salen.
Julmarknad 23 november.
Förslag att vi fördelar arbetet med Loppis och Julmarknad på nästa möte
§ 12 Övriga frågor
Alice från Karlsborgs kommun har frågat om foton från Undenäs till infoskylt. Elisabeth och
Eva H letar i arkivet. Förslag på motiv kan vara Kyrkan och utsikten från Källebacken.
Markus har kontrollerat medlemsantalet eftersom vi inte hade uppgift om det på årsmötet.
Året 2023 hade vi 167 medlemmar.
Utbetalning från Q star 2023 var 14 511 kr.
Fråga från Frida och Wilma hur Undenäs ekonomiska förening fungerar. Det är en gemensam
förening med representanter från övriga föreningar i byn. Ekonomiska äger Undenäsgården
och huset bredvid. Byalagets representanter är Örjan Kjellqvist och Markus Rajakallio och de
valdes på årsmötet. Byalaget vill gärna ta del av protokoll från Undenäs ekonomiska.
§13 Bladet
Texter sändes till Eva H som sammanställer och sänder till Susanne som redigerar formatet och
sänder vidare till tryckning och utdelning.
Innehåll: Ny styrelse, Medlemsavgift 2024, protokoll på hemsidan, familjejuridik om det blir bokat,
vårmarknad och Sommarloppis.
§14 Nästa möte
Måndag 15 april kl 18.45 och Eva E ordnar fika.
§15 Mötet avslutades av Markus