Mer om torpinventering

Torpinventering i Undenäs socken utförd av Undenäs hembygdsförening

 

Undenäs

Hembygdsförening

Torpinventering


Backstugan Liden i Sannums rote

Bakgrund

I slutet av sjuttiotalet gjorde Undenäs
Hembygdsförening en torpinventering. Den blev dock inte helt klar. Då
uppsatta skyltar har nu till stor del gått sönder. Under hösten 2001
beslutade styrelsen att ordna ett möte för alla som var intresserade av att
delta i en torpinventering. Till mötet kom nio intresserade personer, som
enades om att fortsätta den påbörjade inventeringen. Hembygdsföreningen har
varit ansvarig för inventeringen och samordnat arbetet.

Många intresserade har på olika sätt medverkat i
inventeringen med underlag, fältbesök, sammanställning etc.Syftet med
inventeringen har varit att lokalisera och dokumentera försvunna och
kvarvarande torp och backstugor samt att ta fram uppgifter om personerna och
levnadsförhållandena där. Med hänsyn till att egentliga torp inte har
funnits i hela socknen har inventeringen utökats till att omfatta även
smågårdar i skogsbygderna.

Smågårdarna, torpen och backstugorna utgör en väsentlig del av
bygdens historia. Många människor har sina rötter där. Torpinventeringen är
ett bra hjälpmedel för att hitta information om förfäderna och deras
levnadsförhållanden. Dessutom utgör inventeringen ett värdefullt underlag
för hänsyn vid byggande och olika åtgärder i jord- och skogsbruk. Vårdade
miljöer och lämningar efter smågårdar, torp och backstugor bidrar också till
rikare upplevelser knutna till bygdens landskap och historia. Vissa kan till
och med vara intressanta besöksmål för en bredare allmänhet.


Karl Spaak och Alice Lindkvist

Genomförande

Som förberedelse för inventeringen gjordes en förteckning över rotar, hemman
och torp etc med utgångspunkt från husförhörslängderna på 1860-talet. Dåvarande
roteindelning i 17 rotar har använts i inventeringen. De är
Bocksjö, Forsvik,
Fräckestad,
Gammelrud, Granvik, Hanebäck,
Hulta,
Igelstad, Närlunda,
Prästgårds, Sannum, Selsendi, Skaga, Svanhult, Svanvik, Sättra och Åhna. Den
ursprungliga förteckningen av torp etc har förändrats under inventeringens gång,
nya har tillkommit och andra har inte återfunnits.

Inventeringen  har omfattat besök i fält med fotografering, GPS-mätning och
annan dokumentation, studier i gamla källor (kyrkböcker, kartor m m), samtal med
äldre personer, insamling av foton och annat underlag samt sammanställning av
uppgifterna i en databas. Personer med minnen av platserna och människorna har
utgjort en ovärderlig tillgång. Fältarbetet och sammanställningen av uppgifterna
har tagit längst tid i anspråk.

Inventeringen har delvis skett rotevis av grupper bestående av personer med
god lokalkännedom. Arbetet i grupp har bidragit till en trevlig samvaro och
givande, livfulla berättelser om livet i bygden i gångna tider. Under
inventeringssäsongerna har intresserade personer träffats på gemensamma möten ca
en gång per månad för genomgång av arbetsläge och underlag samt planering av den
fortsatta inventeringen.

Sören Holmgren (†) och Rune Johansson har sammanställt uppgifterna. I övrigt har
följande personer deltagit särskilt aktivt i inventeringen: Alice Lindkvist,
Bengt Gustavsson, Britta Klippås, Christina Eklund, Doris Andersson, Gunnar
Klippås (†), Gösta Yngve, Ingemar Wikenros, Karl Spaak, Kenth Larsson, Lars-Erik
Johansson, Nisse Johansson, Ruth Gustafsson,  Stig Andersson, Sture Westman
(†),
Torsten Alfredsson (†) och Åke Andersson. Leif Johansson och Sven Jonsson (†) har i
första hand hållit i mötena. Många andra har deltagit mer tillfälligt eller har
bidragit med underlag, berättelser, gamla foton etc.

Skyltar har satts upp på de olika platserna, i första hand där
byggnaderna är borta idag. Torpinventeringen är därmed
avslutad, men Undenäs Hembygdsförening tar
gärna emot kompletteringar och synpunkter på torpinventeringen inför en
eventuell revidering. Av intresse är också gamla foton,
nedteckningar och berättelser, som kan öka kunskapen om bebyggelsen, människorna
och livet i bygden i gångna tider.


Alice Lindkvist, Stig Andersson och Nisse Johansson

Innehåll

Inventeringen är sammanställd och registrerad i en databas
(Access). Med utgångspunkt från Access-databasen har också gjorts några register
i Excell. I databasen finns alla insamlade uppgifter samt länkar till bilder m
m. För att göra inventeringen mer tillgänglig har all information förts över
till webbsidor, som lagts ut på Internet. Torpinventeringen finns också på
CD-skiva. På CD-skivan finns den ursprungliga databasen i Access, några register
i Excell och alla webbsidor. Sökningar på webbsidorna görs lättast från de båda
platsregistren eller från personregistret. Från platsregistren är det möjligt
att via länkar gå vidare i inventeringen.

De båda platsregistren innehåller alla registrerade torp, backstugor och
smågårdar. De har samma information, men uppgifterna är sorterade på olika sätt.
I det alfabetiska platsregistret är alla
platserna sorterade i bokstavsordning, medan platserna i
det rotevisa platsregistret är samlade i
bokstavsordning i de olika rotarna. I de fall roten är okänd sker sökning bäst i
det alfabetiska platsregistret. Då roten är känd kan sökning lättast ske i det
rotevisa platsregistret. Det är också möjligt att göra sökningar i registren med
webbläsarens sökfunktion. För varje plats i registren finns uppgift om
rotetillhörighet, platsens nummer i inventeringen samt länk till
platsbeskrivning. I platsbeskrivningen finns uppgifter om platsen, läget,
personer och dessutom i allmänhet länkar till bilder eller i enstaka fall till
annat underlag i form av pdf-filer. För att läsa pdf-filerna behövs programmet
Adobe Reader, som vid behov kan laddas hem gratis från
Adobes hemsida.

Personregistret innehåller noterade personer, som
bott på någon av de registrerade platserna. Torpinventeringen tar i första hand
upp personer, som har bott här under sent 1800-tal och 1900-tal. Ytterligare
personer kan ha bott på respektive plats. I personregistret listas personerna i
bokstavsordning efter förnamn. Vidare noteras ofta födelseår samt plats och
rote. Sökning kan också ske med webbläsarens sökfunktion. När platsen är känd
kan man sedan med hjälp av platsregistren komma vidare till platsbeskrivningen.
Där kan finnas ytterligare lite uppgifter om personen i fråga.